Доставено кухненско оборудване в сградата на Рувекс по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД

В изпълнение на дейност „Осигуряване на социални придобивки за работници и служители на „Рувекс“ АД по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД с договор № BG05M9OP001-1.008-1525, финансиран по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд беше доставено кухненско оборудване в сградата на „Рувекс“ АД.

 

Служителите на „Рувекс“ АД получиха една много приятно обзаведена кухня в офиса си.

Благодарение на това следва да бъде намален рискът от нездравословно хранене и да се подобри здравословното състояние на всички работници и служители.