Финална доставка на фитнес уреди в сградата на „Рувекс“ АД по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД

В изпълнение на дейност „Осигуряване на социални придобивки за работници и служители на „Рувекс“ АД по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД с договор № BG05M9OP001-1.008-1525, финансиран по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд бяха доставени фитнес уреди в сградата на „Рувекс“ АД.

 

На 21.12.2017г. служителите на „Рувекс“ АД получиха останалата част от предвиденото фитнес оборудване по проекта, а именно: комбиниран уред, боксов чувал и степ платформа.

Очакван резултат от изпълнението на дейността е подобряване на общото здравословно състояние на служителите на „Рувекс“ АД.