Обучение на работниците и служители на "Рувекс" АД

На 21.10.2017г. и 22.10.2017г. беше проведено обучение на работниците и служители на Рувекс АД на тема: „Специфични рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място, стреса на работното място и методи и средства за тяхното ограничаване и предотвратяване”.

Обучението се реализира в изпълнение на проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс“ АД” по Договор за предоставяне на БФП по ОПРЧР № BG05M9OP001-1.008-1525,  по процедура BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

В резултат на придобитите знания ще бъде подобрено качеството на работа на работниците и служители, което ще се отрази положително върху производителността на труда в „Рувекс” АД.