„Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло” по проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс“ АД” приключи успешно

Дейността „Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло” по проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс“ АД” приключи успешно.

Разхода за осигуряване на ЛПС и специално работно облекло беше извършен по Договор за предоставяне на БФП по ОПРЧР № BG05M9OP001-1.008-1525,  по процедура BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

Работното облекло, обувки  и ЛПС  са съобразени и с индивидуалните особености на всеки служител, така че да не създават риск за здравето и безопасността му по време на работа и да го предпазват от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Осигурените работни облекла и обувки  осигуряват подходящо по вид и възможно най-високо ниво на защита и позволяват наетият персонал да извършва нормално дейността, която го излага на опасности.

Благодарение на новите придобивки нашите колеги работят с по-голямо желание и ентусиазъм и се чувстват добре и защитени на работното си място!