Покана за обучения за служители на администрацията

 “Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Участници: Допустими са всички представители на държавни, общински и областни администрации, включително представители на училища, детски градини, болници, музеи, библиотеки, читалища и др, които са на постоянно трудово/служебно правоотношение с институцията и служебните им ангажименти са свързани или в бъдеще ще бъдат свързани с разработването, прилагането и контролиране изпълнението на планове и мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
 
Информация за разпределението на обученията по дни и градове, както и формуляр за записване в следните файлове:
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ПрограмаBG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Рувекс” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния оператор на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия”.