Премини към основното съдържание

Приключи изпълнението на проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите – повишаване производителността на компанията“

Приключи изпълнението на проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите – повишаване производителността на компанията“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0337–С01 по Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”. Проектът се изпълняваше в периода 01.03.2018г. - 01.06.2019г. и е със стойността 53 570 лв., от които 45 534.50 лв. европейско и 8 035.50 лв. национално съфинансиране.

В периода на изпълнение на проекта бяха проведени 4 професионални обучения: обучение по част от професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант"; обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации"; обучение по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника" и обучение по част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна". Всяко от обученията беше с продължителност 300 учебни часа. Общо 37 заети в "Рувекс" АД лица преминаха успешно професионалните обучения. 52 от служителите на „Рувекс” преминаха успешно обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” – английски език и „Дигитална компетентност”. Продължителността на обучението по английски език беше 300 учебни часа, а по „Дигитална компетентност” – 45 учебни часа.

Провеждането на обученията доведе до успешното изпълнение на целта на проектното предложение: да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.