Премини към основното съдържание

Резултати от проект „По- добри и безопасни условия на труда в „Рувекс“ АД”

В резултат на изпълнение на дейността „Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло” по проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс“ АД” за работниците и служителите във фирмата бяха поръчани и произведени специално работно облекло и лични предпазни средства.

С цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд беше подобрен професионалния и здравния статус на служителите.

Разхода за осигуряване на ЛПС и специално работно облекло беше извършен по Договор за предоставяне на БФП по ОПРЧР № BG05M9OP001-1.008-1525,  по процедура BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.