„Рувекс” АД бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Рувекс” АД има удоволствието да Ви съобщи, че е бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0337– С01 по Оперативна програма „Развие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”. Наименованието на проекта, който компанията ще изпълнява, е „Повишаване на знанията и уменията на служителите– повишаване производителността на компанията“. Периодът на изпълнение, в който ще бъдат изпълнени дейностите, включени в проектното предложение е 01.03.2018г. - 01.06.2019г. Стойността на проекта е 53 570 лв., от които 45 534.50 лв. европейско и 8 035.50 лв. национално съфинансиране.

Основните дейности, включени в проектното предложение, са професионално обучение на 37 заети лица в „Рувекс” АД и обучение на 52 заети лица за придобиване на ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”.

 

Целта на проекта е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.