Заключителна пресконференция по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД

На 22 декември 2017г. от 12:00 часа в административната сграда на „Рувекс“ АД  ще бъде проведена Заключителна пресконференция по проект „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД с договор № BG05M9OP001-1.008-1525, финансиран по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат разгледани отделните дейности по проекта и постигнатите резултати от изпълнението им. Екипът по проекта ще запознае присъстващите с поставените индикатори в проектното предложение и степента на изпълнението им след завършването на проекта. Ще бъде презентиран и ефектът от изпълнението на проекта върху дейността на „Рувекс“ АД, а именно подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което подобрява качеството на работните места и рефлектира положително върху производителността на труда в компанията.