Премини към основното съдържание

Сервиз

  • 2

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

Сервиз РУВЕКС национален телефон при аварии:

0700 14 0 14 и 0889 31 13 56

както и на e-mail: service@ruvex.bg 

(от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа)

ЛОКАЛНИ СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ

* 5 (пет) годишният гаранционен срок на продуктите с марка De Dietrich е валиден при извършване на ежегодна профилактика на закупения уред. Профилактиката се заплаща по ценоразпис за сервизни услуги на фирма "Рувекс" АД.

Западна България и София, РУВЕКС централен сервиз – 0700 14 014
Северозападна България, Плевен, НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЕТ, Николай Търпенов – 064/ 848 197, 0888 283 476
Североизточна България, Варна, КЛИМАВЕНТА, Пламен Панайотов - 052/ 614 854, 0899 851 011
Североизточна България, Русе, НЕМКО ГАЗ ООД, Ердин Ветовалиев - 082 82 85 07, 0889682473

Североизточна България, Разград, ЕМ ДИ ЕМ ЕООД, Милен Маринов - 0878 10 60 75, 0878 89 00 02

Североизточна България, Търговище, ДМ ГАЗ ЕООД, Добри Добрев - 0892 062 920
Югозападна България, Пазарджик, ДЕЛУКС-Д ЕООД Десислав Лещаров - 0887 450 720, 0893 565 130

Югозападна България, Кюстендил, ОВЕРГАЗ КЮСТЕНДИЛ Румен Тимев - 0882 17 35 37
Югоизточна България, Свиленград, ЕЛВА 90 ЕООД, Сашо Сотирoв – 0379/ 710 72, 0888 265 738
Източна България, Бургас, СТО ЕООД, Красимир Стоев – 056/840 395, 0887 546 715
Източна България, Ямбол, СД НЕВ СЕРВИЗ 91 НЕДЯЛКОВ, Емил Желязков – 046/ 664 333, 0899 672 483
Централна България, Стара Загора, УНИТЕРМ ООД, Стефан Тодоров - 042/632 136, 0898 495 577
Централна България, Пловдив, АКВАТЕРМ ООД, Тодор Димитров - 032/680 682, 0888 636 422
Централна Северна България, Севлиево, НАДЕЖДА И СИНОВЕ ООД - 0889 448 484


Aбонаментна поддръжка

Рувекс АД предлага гаранционна, извънгаранционна и абонаментна поддръжка на нафтови и газови котли, сградни газови инсталации. Дружеството е регистрирано по чл. 36 от ЗТИП (Закон за Техническите Изисквания към Продуктите ) с лиценз № С202 за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опастност и лиценз № С076 за поддръжка и ремонт на сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. От 2011 г. Рувекс АД притежава сертификат за монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни, климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флурирани парникови газове. Сертификата е във връзка с Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ( ЕО ) 842/2006 относно някой парникови газове. Във връзка с чл. 3 от Регламента, фирмата предлага абонаментна поддръжка на климатична техника и термопомпи.

  • Предимствата които ви дава абонаментния договор :
  • По-бърза и гарантирана реакция при възникване на аварийна ситуация;
  • Точно диагностициране от квалифицирани специалисти;
  • Профилактични дейности предотвратяващи аварийни ситуации;
  • Постигане на оптимални параметри на работа на системите с цел намаляване на разходите
  • по експлоатацията и поддържане на висока ефективност.

Отдалечен мониторинг

Фирма РУВЕКС АД предлага на своите клиенти и мониторинг на работата на съоръженията от разстояние. Това позволява да се държи оборудването под наблюдение и да може да се диагностицират различни проблеми на системите.


ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

Глава пета.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишен текст на чл. 36, изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г.) За неизпълнение или нарушение на разпоредбите на чл. 36,  или при неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в същия размер.