Нова информационна система за управление на човешки ресурси по проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс” АД

В изпълнение на проект „По-добри и безопасни условия на труда в „Рувекс” АД беше разработена, адаптирана и въведена системи за развитие на човешките ресурси.

Като социално отговорна компания, Рувекс АД очерта ключови области и насоки за прилагане на корпоративна социална отговорност. Бяха поставени различни обществени, социални и екологични цели. За реализирането на тази дейност беше закупена информационна система за управление на човешки ресурси като разхода беше извършен по Договор за предоставяне на БФП по ОПРЧР № BG05M9OP001-1.008-1525,  по процедура BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.