Премини към основното съдържание

„Рувекс“ АД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

„Рувекс“ АД е бенефициент по административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0560-C01 за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
В резултатите от получената подкрепа по процедурата ще се постигане положителен ефект за бенефициента по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Обща стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
Срока на изпълнение на проекта е от 27.01.2021 до 27.04.2021 г.

Проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.